Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego!

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego!

Od 2012 roku, w ramach Programu 5/6 i Programu 25/75 przy współpracy mieszkańców, rad osiedli i władz miasta zrealizowano wiele inwestycji, m.in. budowy ulic, chodników, placów zabaw, przeprowadzono remonty w szkołach, utworzono miejsca rekreacji. Właśnie rusza 4 edycja programu!

O co chodzi?

Bydgoszcz jest jednym z niewielu miast w Polsce, które prowadzi program budżetu obywatelskiego, zwanego też budżetem partycypacyjnym. W ramach tego programu mieszkańcy sami decydują o tym, jakie inwestycje powinny być realizowane na bydgoskich osiedlach.

 

Jak to działa?

W tym roku zgłaszanie projektów rozpoczyna się już 20 lipca. Dzięki temu większa liczba projektów, które zostaną skierowane do realizacji będzie mogło wystartować z początkiem sezonu budowlanego. Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić jedną inwestycję.

Do udziału w budżecie obywatelskim zapraszamy bydgoszczan działających  w stowarzyszeniach. Jednym z celów budżetu partycypacyjnego jest zachęcanie mieszkańców do wspólnych działań. Jeśli inwestycje wskazane przez mieszkańców nie będą możliwe do realizacji na proponowanym  terenie, wskazane zostaną alternatywne lokalizacje w pobliżu wnioskowanego miejsca. Jeszcze przed głosowaniem propozycje mieszkańców zostaną przedstawione radom osiedli, które je zaopiniują. Informacja o ocenie rady osiedli znajdzie się na karcie do głosowania.

 

Mamy pomysł, co dalej?

Pomysły inwestycji można najprościej zgłosić poprzez elektroniczną aplikację funkcjonującą od 20 lipca na stronie www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski. Ponadto formularze będą znajdować się przy urnach, które zostaną ustawione w bydgoskich szkołach, młodzieżowych domach kultury, biurach meldunkowych oraz w ratuszu. Wykaz placówek z urnami znajduje się na stronie www.bydgoszcz/budzetobywatelski (zakładka Edycja 2016). Wypełniony wniosek należy wrzucić do urny do 7 sierpnia. We wniosku oprócz danych osobowych wnioskodawcy powinny znaleźć się informacje takie jak: zakres rzeczowy projektu, miejsce realizacji projektu i szacunkowy koszt. Przykłady zrealizowanych zadań wraz z kosztami znajdują się na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski (zakładki „Przykładowe koszty” lub „Efekty”). Do wniosku można też załączyć szkic sytuacyjny.

Następnie pomysły i propozycje bydgoszczan w terminie od 8 sierpnia do 9 września weryfikowane będą od strony formalnej i merytorycznej przez wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Bydgoszczy. Pomysły opiniować będą  także rady poszczególnych osiedli. Przedsięwzięcia zgłaszane i później realizowane w ramach tego programu powinny być zadaniami jednorocznymi. Głosowanie planowane jest w terminie od 14 do 30 września. Bydgoszczanie będą mogli głosować tylko na projekty, które zostały wcześniej zatwierdzone przez zespół ds. weryfikacji wniosków.  Przy każdym wniosku będzie też opinia rady osiedla. Głosowanie podobnie jak przyjmowanie wniosków będzie odbywało się w drodze elektronicznej i papierowej (specjalne karty). Głosować może każdy bydgoszczanin, który ukończył 16 lat.

Do realizacji kierowane będą wnioski które uzyskają największą liczbę głosów. Nie mogą one jednak przekroczyć środków przeznaczonych w ramach budżetu obywatelskiego na dane osiedle. W celu dostosowania wniosku do sumy środków przeznaczonych na dane osiedle możliwa jest korekta wniosku. Środki, które nie zostaną wykorzystane na dany rok, będą przechodzić na kolejne lata. Za zgodą dwóch rad osiedli środki przeznaczone z terenu działania jednej rady mogą zostać przesunięte , na teren działania drugiej.

Zależy mi na tym, by inwestycje spełniały ważne oczekiwania bydgoszczan. Dlatego cztery lata temu jedną z pierwszych decyzji było stworzenie budżetu obywatelskiego. W ten sposób zyskujemy pewność , że realizujemy naprawdę potrzebne zadania. Wprowadzamy w życie pomysły zgłoszone przez bydgoszczan, które w głosowaniu zyskują największą liczbę głosów – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Ile środków do wykorzystania?

Z budżetu miasta Bydgoszczy wydzielono kwotę 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta w ramach programu budżetu obywatelskiego. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdej z 29 rad osiedli (wchodzących w skład 6 okręgów wyborczych).