Projekty w realizacji


 

Wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Bydgoszczy

Projekt realizowany ramach  konkursu: Nabór ofert w trybie art. 19a pn. „GRANT NA START” organizowanym przez: Miasto BydgoszczZespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Termin realizacji: 01.09.2019 -28.11.2019

Wartość projektu: 3300,00

Wnioskowane dofinansowanie: 400,00

 

Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia planują działania polegające na udokumentowaniu niebezpiecznych miejsc w infrastrukturze miasta celem poprawy bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych (w tym pasażerów miejskiej komunikacji publicznej) i rowerzystów, jak: nieprawidłowe parkowanie, nieprawidłowo wyznaczone miejsca parkingowe, niewystarczająca szerokość chodnika względem natężenia pieszych, brak ciągłości ciągów pieszych i dróg rowerowych, niewystarczające dojście na przystanki komunikacji publicznej, zbyt długie oczekiwanie na zielony sygnał do przekroczenia ulicy dla pieszych i rowerzystów.


 

Przywróćmy miasto ludziom

Projekt realizowany w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numer konkursu LGD: 1/G/2019 organizowanego przez Lokalną Grupę Działania “Dwie rzeki”.

Termin realizacji: 01.09.2019 – 30.05.2020

Wartość projektu: 34531,58

Wnioskowane dofinansowanie: 32805,00

W związku z brakiem osób chętnych, projekt został anulowany, a umowa o dofinansowanie rozwiązana za porozumieniem stron.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne i spacery badawcze dla osób wykluczonych społecznie w wieku 65+. Celem projektu jest zwiększenie aktywności seniorów zamieszkujących w Bydgoszczy poprzez przybliżenie im różnych sposobów działań obywatelskich mających wpływ na kształt najbliższej im przestrzeni publicznej (konsultacje społeczne, budżet obywatelski, dostęp do informacji publicznej).


 

 

Projekty zrealizowane


 

Zielona łąka przy przystanku Solskiego/Kossaka w Bydgoszczy

Projekt zrealizowany w ramach V edycji konkursu Małe Granty dla Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia.

Termin realizacji:08.05.2019 – 31.07.2019

Wartość projektu: 3161,52

Otrzymane dofinansowanie: 1486,52

Wnioskowane dofinansowanie: 1486,80

 

Teren obok przystanku Solskiego/Kossaka był kiedyś zieleńcem, jednak na skutek nielegalnego parkowania samochodów, nielegalnie wjeżdżających przez przystanek autobusowy, zamienił się w klepisko i jest przykładem zaniedbania. W ramach projektu zagospodarujemy teren (zasadzimy kwiaty i wysiejemy nasiona) oraz poprawimy bezpieczeństwo poprzez ustawienie gazonów, które uniemożliwią wjazd samochodom.


 

Bydgoskie Stare Miasto uwolnione od samochodów

Projekt zrealizowany w ramach konkursu na Małe Granty Transportowe organizowanego przez Polski Klub Ekologiczny Oddział Mazowiecki

Termin realizacji: 01.09.2018 – 15.10.2018

Wartość projektu: 6542,34

Otrzymane dofinansowanie: 3322,34

Wnioskowane dofinansowanie: 4000,00

 

Głównym celem projektu jest przekonanie władz miasta do stworzenia pierwszej w Bydgoszczy strefy przeznaczonej wyłącznie dla pieszych i rowerzystów w obrębie Starego Miasta oraz otwarcie debaty o tworzeniu stref czystego transportu na terenie Bydgoszczy (obszar obejmujący granicę Starego Miasta i Śródmieścia). W ramach projektu w trakcie Europejskiego Dnia bez Samochodu zostanie zamknięta dla ruchu część ulicy Długiej. W trakcie festynu organizowanego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, na ul. Długiej odbędzie się debata o strefach czystego transportu z udziałem polityków i ekspertów.


 

Wszyscy jesteśmy pieszymi

Projekt zrealizowany w ramach konkursu: nabór ofert w trybie art. 19a pt. „GRANT NA START” zorganizowanym przez: Miasto BydgoszczZespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Termin realizacji: 01.10.2017 – 31.10.2017

Wartość projektu: 2900,00

Otrzymane dofinansowanie: 1800,00

Wnioskowane dofinansowanie: 1900,00

 

Celem projektu jest przedstawienie za pomocą happeningów w przestrzeni publicznej istoty ruchu pieszego oraz zwiększenie świadomości mieszkańców oraz władz miasta, o ich niezbędnej roli w przestrzeni publicznej miasta. Podejmowane działania mają na celu przywołać powyższe kwestie w debacie publicznej, w lokalnych mediach, w relacjach miasto-mieszkańcy.