Warunki wykorzystania materiałów

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Projektu „Wszyscy jesteśmy pieszymi” udostępniamy na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska” CC BY-SA 3.0 PL (chyba, że zaznaczono inaczej).

 

Oznacza to, że możesz:

  • kopiować i rozpowszechniać materiały w dowolnym medium i formacie,
  • remiksować, zmieniać i tworzyć nowe publikacje na bazie obecnych dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć (Należy podać imię i nazwisko twórcy utworu lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać – o ile zostały podane, a także informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu. Licencje CC wcześniejsze niż wersja 4.0 posiadają wymóg podania tytułu utworu – o ile został on podany, oraz mogą mieć inne niewielkie różnice), podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany (W wersji 4.0 licencji należy wskazać, czy materiał został zmodyfikowany oraz zachować opisy wcześniejszych modyfikacji (jeśli miały miejsce). W wersji 3.0 oraz wcześniejszych, zaznaczenie zmian było wymagane tylko jeśli powstał utwór zależny). Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na na tej samej licencji (Można również wykorzystać kompatybilną licencję opisaną na stronie https://creativecommons.org/compatiblelicenses), co oryginał.
  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych (Licencja zakazuje wykorzystania skutecznych zabezpieczeń technicznych, zdefiniowanych w odniesieniu do Artykułu 11 traktatu WIPO o prawie autorskim), które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

 

Uwagi:

  • Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.
  • Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Wybierając rodzaj licencji skorzystaliśmy ze strony https://creativecommons.org/.

Pełna treść licencji CC-BY-SA 3.0 PL znajduje się na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode